Proje Hakk?nda

PROJE ZEM?N?

Mart 2000 Lizbon’da Avrupa konseyi “Dünyadaki bilgi tabanl? en dinamik ve rekabetçi ekonomi olma” stratejik hedefini Avrupa birli?ine sundu. “Avrupa e?itim ve ö?retim sistemi 2010’da dünyaya referans olacak hale gelmesi ve Mesleki e?itim alan?nda daha yak?n işbirli?i desteklenmesi ” nin vurguland??? Mart 2002-Barselona toplant?s?nda bu strateji onayland?.
Kas?m 2002’de 31 E?itim bakan?n?n “Kopenhag deklarasyonunu” benimsemesiyle , Avrupa komisyonu ve sosyal ortaklar? Lizbon ve Barselona’da kabul edilen hedeflerin daha da ötesine yöneldi ve yo?unlaşt?. Kopenhag deklarasyonu mesleki e?itimde Avrupa işbirli?inin gerekli oldu?u tespit eden ileriye do?ru at?lm?ş de?erli bir ad?md?.
WASTRE projesi Mesleki e?itimde kursiyer ve e?iticilerin ö?renme ihtiyaçlar?na odaklanarak, işe yerleştirmeyi destekleyerek ve Avrupa çap?nda bir problem olan at?k yönetimi ve azalt?lmas? alan?ndaki mesleki e?itimin Avrupal?l?k boyutunu güçlendirerek böylece de AB önceliklerinde işaret edilen baz? önemli hedeflere do?rudan yan?t verir.

?HT?YAÇLAR

Sürdürülebilir kalk?nma do?al kaynaklar?n korunmas?n? cesaretlendirir.
At?k malzeme ve enerji formunda çok büyük miktarda enerji kayb? demektir. WASTRE projesi at?klarla u?raşma, yönetme ve geri dönüşüm için en ileri teknolojileri ve ekipmanlar?n kullan?m?n? destekleyerek bu kay?plar? azaltmay? hedefler.
Meslek çal?şanlar?n?n sabit-de?işken Avrupa ve ülke yönetmeliklerini ve pratik şartlar? bir hizada tutacak e?itimleri üstlenmeleri ve at?k yönetimi alan?nda e?itimlere devam etmeleri gerekir.

YÖNTEM (METODOLOJ?)

Geleneksel ö?renme kaynaklar? laboratuar çal?şmalar? ve grup çal?şmalar?yla desteklenen dersler, e?itim notlar?, kitaplar ve dergiler, seminerlerdir. De?erlendirme kurs işleriyle ve düzenli s?navlarla yap?l?r.
E-teknolojilerin artan gelişmiş fonksiyonlar? sayesinde ö?renme sürecindeki etkileşimde art?ş olmuştur. Bu ö?retmenin rolünün s?n?fta bilgiyi veren kişi halinden elektronik iletişim vas?tas?yla diyalog kolaylaşt?r?c?s?na dönüşmesini içeren bir pedagojik bir devrimdir. Böylece edinilen bilgi üzerine bilgilerin inşas? ö?renme ç?kt?lar? olarak kritik ve orijinal düşünceyi destekleyen yeni pedagojiler geliştirmektedir. Ö?retim yaklaş?m?ndaki vurgu didaktik modelden geleneksel e?iticiden al?nan bilginin kazan?lmas? ve geri döndürülmesi yerine yükümlülük ve işbirli?ine dayal? ö?renme olan diyalojik modele kay?yor.
ICT-tabanl? ö?renme kaynaklar? internet-tabanl? kaynaklardan etkileşimli simülasyonlar? ve bilgisayar destekli ö?renmeyi içerir. Ö?renme deste?i çeşitli uygulama yaz?l?mlar? ve etkileşimli bilgisayar destekli ö?renmeleri kullanarak sa?lan?r. De?erlendirmeler elektronik ortamda okunan bilgisayarl? testler ve geri beslemelerle yap?labilir. ?nternet forumlar?nda yap?sal tart?şmalar ve di?er işbirli?i aktiviteleri, görevlendirmeler ve ö?retmenler, ö?renciler aras?nda eşleştirme ve projelerin yap?lmas? imkan? vard?r.

Ö?retimin gelece?inin s?n?flar?n h?zla boşalaca?? ve iste?e ba?l? olarak her an her yerde uzaktan bilgisayar destekli ö?renmeye daha fazla dayal? olaca?? düşünülmektedir. E?itim sistemlerinde E-ö?renme teknolojilerinin bu kullan?m? dünya çap?nda ö?retimde köklü bir de?işikli?i şimdiden getiriyor ve bu devasa gelir getirici gelişmeler f?rsatlar bar?nd?r?yor.

S?n?ftaki e?iticinin “konuş ve tebeşir” yönteminden ba??ms?z mobil e-ö?renme yöntemine evrim tamamen yeni ve farkl? ö?retim yaklaş?mlar? gerektirdi. E?itim “e?lenceli e?itim” haline geldi ve bilgisayar, ö?retmenin varl??? ve motive edicili?i olmaks?z?n ö?renciyi ö?renme materyallerine çekmek için ayartan bir tiyatroya dönüştü. Genç insanlar müzik, oyunlar ve cep telefonlar?na bay?l?rlar. O yüzden bu faktörler başar?l? mobil ö?retim uygulamalar?nda tam olarak kullan?l?rlar.

Ürünlerin dayand??? metodolojik / didaktik yaklaş?mlar yeni ç?km?ş ve yenilikçi mobil e-ö?renme teknolojileridir. Bu ürünler etkileşimli multimedya (sanal gerçeklik dünyalar?n?n oldu?u kadar animasyonun, videonun, müzi?in, bilgisayar yaz?l?mlar?n, grafik ve metnin bilgisayar ekran? üzerinden eşzamanl? aktar?m?). E-ö?retme teknolojilerinin kullan?m? kullan?c?n?n bilgisayar yaz?l?mlar?yla etkileşimine izin verir ve e?itim – ö?retimde etkin olarak kullan?labilir. Gelişmiş bilgisayar donan?mlar? ve yaz?l?mlar?n? düşük maliyetle yüksek kaliteli esnek ö?retim materyalleri üretmede kullanmak mümkündür.

Ö?renme etkinli?ini art?ran etkileşimli ö?retim materyalleri e?lencelidir ve kablosuz a?lar kullan?larak her yerde, her an ve herhangi biri taraf?ndan kullan?labilir. Kişi kendi ö?renme h?z?n?, uygun seviyesini seçme, çal?şma zaman?n? ay?rma özgürlü?üne sahiptir, böylelikle işte evde yada seyahat ederken çal?şabilir. Bu yay?m ortam?n?n kullan?m? ,e?er dikkatlice ve kapsaml? olarak haz?rlanm?şsa , yüz yüze atölye çal?şmalar?, seminerler, konferanslar, saha ziyaretleri ve teknik fuarlara kat?l?m ihtiyac?n? ortadan kald?rabilir, zamandan, seyahat ve yak?t giderlerinden tasarruf sa?lar, bu şekilde hava kirlili?ini de azalt?r.

S?n?f ortamlar?ndaki akar?m materyallerini içeren tüm elemanlar video ve ses ile birleştirebilir. Menüler, link’ler yard?m?yla yap?lan çok boyutlu multimedya paketler sayesinde kullan?c? t?pk? s?n?f içinde soru sorup cevap alabildi?i gibi sistemde soru sorabilir. Multimedya ö?retim paketi asla yorulmaz ve emekli olmaz. Her kullan?m sanki ilk kullan?m ki gibidir. Internet üzerinden sonsuz miktarda materyal ve bilgi girilebilir.

WASTRE projesi e?itim ve ö?retimde aşa??daki yenilikçi ö?retim yaklaş?mlar?n? sunar.

• Kayd?rmal? ve aç?l?r tipte etkileşimli sunumlarda, yenilikçi yaz?l?mlarda multimedya (müzik, ses efektleri, video ve animasyonlar) kullan?m?,
• Ba??ms?z sistem de?işkenlerinin tüm sitemin davran?ş? üzerine etkilerini incelemek için Active–X kontrolleri içeren(kayd?rma çubuklar?, aç?l?r seçim kutular? vs. ) etkileşimli yaz?l?mlar?n ve tablolar?n kullan?m?
• Küçük s?navlar, oyunlar, otomatik puanlama, geri besleme ve gözden geçirme
• Etkileşimli web sayfalar?ndan girilen bilgilerin saklanmas? ve geri ça?r?lmas?
• Web 2.0 tabanl? iletişim ve işbirli?i teknolojileri, örne?in tart?şma forumlar?, sohbet odalar?, e-posta, günlük (intenet bloglar?), Wikipedia internet ansiklopedisi,IP tabanl? ses ve video konferans ve etkileşimli TV.

PROJE AMAÇLARI

Proje do?al kaynaklar? ve çevreyi korumay?, at?k yönetimi, yok etme ve geri dönüşümde S?n?f ortam?nda “konuş ve tebeşir” tipi e?itim ö?retimden ba??ms?z mobil E-ö?renmeye geçişe yard?mc? olan Moodle e-ö?renme ve e-kitap sistemleri formunda mobil uzaktan ö?renme on-line sistemler oluşturulmas?yla ileri teknolojilerin uygulanmas?n? destekleyerek hedefler.

PROJE ÇIKTILARI

WASTRE projesi at?k işleme ve at?k yönetimi alan?ndaki mesleki e?itim sisteminin performans?n? art?racakt?r ve Avrupa mesleki e?itiminin uluslar aras? çekicili?ini güçlendirecektir. Projenin gerçekleştirilmesi at?klar? kaynak olarak kullan?m?n? ve at?k üretiminden kaç?nmay? arayan Avrupa Birli?ini “geridönüşüm toplumu”na daha da yaklaşt?racakt?r.

Projede geliştirilen ve sunulan yeni e?itim ve ö?retim teknolojilerinin kullan?m? Avrupa Birli?inin “dünyan?n en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanl? ekonomisi olma” stratejik hedefi için çok önemli bir büyük devrime yard?m edecektir.

1. Proje hakk?nda güncel bilgilerin bulundu?u web sitesi www.wastre.eu
2. 4 modül halinde haz?rlanm?ş çal?şma materyalleri

a. At?k yönetimi işlem ad?mlar?
b. Kat? at?klarla ilgili EC hareket planlar? ve yönergeleri, kanun ve yönetmelikleri
c. Kat? at?k işleme geri dönüşüm teknoloji ve ekipmanlar?
d. Alternatif at?k işleme geri dönüşüm teknoloji ve ekipmanlar?n de?erlendirilmesi

3. E-ö?renme Moodle siteminde WASTRE kurslar? ö?retmen ve ö?renci k?lavuz kitaplar?
4. Geliştirilen kurslar?n pilot uygulamalar?
5. WASTRE broşürleri ve yay?m materyalleri
6. Kat? at?k işleme alan?yla ilgili dan?şma merkezi

Last modified: Wednesday, 9 April 2014, 10:28 PM