O projekte

Základ projektu

V marci 2000, Európska rada v Lisabone nastavila Európskej únii strategický cieľ „stať sa najviac konkurencieschopnou a dynamickou na vedomostiach založenou ekonomikou sveta“. Táto stratégia bola potvrdená Barcelónskym samitom v marci 2002, kde bolo uznesené, že „Európske vzdelávacie a školiace systémy by sa mali stať svetovo uznávaným meradlom do roku 2010 a že úzka spolupráca by mala byť podporovaná v sfére Odborného vzdelávania a tréningoch (VET)“
Prijatie „Kodaňskej dohody“ 31 Ministrami školstva, Európskymi sociálnymi partnermi a Komisiou v novembri 2002 boli priamym a konkrétnym opatrením v nadväznosti na širšie ciele dohodnuté v Lisabone a Barcelone. Kodaňská dohoda bola významným krokom vpred, nakoľko identifikovala súbor špecifických problémov a výziev, u ktorých bola potrebná a vítaná zvýšená Európska spolupráca v oblasti VET.
Projekt WASTRE priamo súvisí s niektorými dôležitými cieľmi a zámermi na ktoré poukazujú EÚ priority, tak ako potreba zamerať pozornosť na vzdelávacie potreby učiteľov a školiteľov vo VET aby sa podporila zamestnateľnosť a konkurencieschopnosť, a tým posilniť európsku dimenziu odborného vzdelávania a prípravy v oblasti nakladania s odpadmi a jeho minimalizáciou ako reakciou na celoeurópsky problém.

Potreby

Trvalo udržateľný rozvoj podporuje zachovanie prírodných zdrojov.
Odpad predstavuje enormnú stratu zdrojov vo forme materiálov a energie. Projekt WASTRE sa zameriava na redukciu týchto strát podporou implementácie najmodernejších technológií a zariadení pre nakladanie s odpadmi, likvidáciou a recykláciou.
Odborníci sa musia vzdelávať v oblasti odpadového hospodárstva, zúčastňovať sa školení o neustále sa meniacich európskych a štátnych predpisoch a aktuálnych podmienkach.

Metodológia

Tradičnými vzdelávacími zdrojmi boli prednášky, návody, knihy a časopisy so vzdelávaním prostredníctvom seminárov, skupinových cvičení a laboratórnych prác. Hodnotenie bolo dosiahnuté využitím kurzovej formy, alebo formálnej skúšky. So sofistikovanejšími funkciami e-technológií sa zvyšujú možnosti interaktivity aj v procese výučby. Koná sa revolúcia v pedagogike, ktorá namiesto predávania informácií prostredníctvom lektora v učebniach uľahčuje dialóg prostredníctvom elektronickej komunikácie. Takto sa rozvíjajú nové pedagogiky podporujúce rozhodujúce a originálne myslenie ako výsledok učenia, a uprednostňujúce budovanie vedomostí pred osvojovaním vedomostí. Dôraz vo výučbe sa presúva z didaktického modelu k dialogickému modelu učenia prostredníctvom aktívneho zapájania a spolupráce, čo je lepšie než osvojovanie si informácií od tradičného lektora.
Vzdelávacie zdroje založené na báze ICT zahŕňajú počítačové vzdelávanie a interaktívne simulácie založené na zdrojoch z internetovej báze. Vzdelávacia podpora môže byť poskytovaná prostredníctvom interaktívneho počítačového vzdelávania a rôznych softvérových aplikácií.
Hodnotenie môže byť vykonané prostredníctvom počítačových testov s elektronickým známkovaním a spätnou väzbou. Existuje možnosť štruktúrovaných diskusií na internetových fórach a iné aktivity zahrňujúce spoluprácu, úlohy a projekty medzi rovesníkmi, lektormi a študentmi.

Je predpoklad, že budúcnosť výučby nebude prebiehať v učebniach, ale bude prebiehať na diaľku prostredníctvom počítača kdekoľvek a kedykoľvek na vyžiadanie. Využitie „E-Learning“ technológií vo vzdelávacom systéme už v súčasnosti prináša zásadnú revolúciu v celosvetovej výučbe a predstavuje ďalšie možnosti pre rozvoj obrovských tokov príjmov.
Revolučná zmena z učiteľa v triede učiaceho spôsobom „prednes a krieda“ k nezávislému mobilnému internetovému vzdelávaniu si vyžadovala úplne nový a odlišný didaktický prístup. Vzdelanie sa stane „Výukovo-zábavné“ a počítač sa stane divadlom, ktoré musí zlákať študenta k učebným materiálom bez prítomnosti a motivácie od lektora. Mladí ľudia sú zaslepení hudbou, hrami a mobilnými telefónmi a práve preto hlavne tieto faktory musia byť plne využité pre úspešné Mobilné Pedagogické Aplikácie.
Metodologicko / didaktické prístupy na ktorých sú založené produkty sú novými a inovatívnymi „E-learning“ technológiami. Plne využívajú interaktívne multimédiá (simultánny prenos cez počítačovú obrazovku, text, grafiku, počítačový softvér, animácie, video, hlasové prenosy, hudba v stereo kvalite, rovnako ako virtuálnu realitu). Využívanie „E-Learning“ technológie umožňuje užívateľom interakciu so softvérovými programami riadiaceho počítača a môžu byť efektívne využité v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Sofistikovaný počítačový hardvér a softvér je dostupný pre výrobu vysoko kvalitných a flexibilných materiálov pri nízkych nákladoch.
Interaktívne výučbové materiály zlepšujú proces učenia, sú zábavné a využívajú bezdrôtovú sieť, čím môžu byť použité kedykoľvek, kdekoľvek a kýmkoľvek. Každý človek má voľnosť učiť sa vlastným tempom, vybrať si primeranú úroveň ako aj čas, aby bolo možné študovať v práci, doma, alebo pri cestovaní. Využitie tohto šíriaceho média v prípade, že je pripravené starostlivo a komplexne môžeme eliminovať potrebu „face-to-face“ kurzov, seminárov, konferencií, návštev a účastí na technických veľtrhoch, čím sa šetrí čas, cestovanie, pohonné hmoty a s tým súvisiace znižovanie emisií v ovzduší.
Všetky prvky a materiály potrebné pre využitie výučby v triede môžu byť vytvorené prostredníctvom videa a zvuku. Vytvorením multidimenzionálneho a multimediálneho balíka s nápovedou a krížovými odkazmi, môže užívateľ počúvať a odpovedať systému, rovnako, ako tomu je v triede pri kladení otázok a odpovediach. Multimediálny balíček je neunaviteľný. Pri každom použití je rovnako pripravený ako pri prvom. Cez internet máme prístupné nekonečné množstvo materiálov a znalostí.

Projekt WASTRE predstavuje tento nový inovatívny didaktický prístup k vzdelávaniu a cvičeniam, ktoré zahŕňajú

• Využívanie multimédií (hudba, zvukové efekty, dabing, videá a animácie) v interaktívnych prezentáciách, inovatívny softvér, nastaviteľné kontakty a „pop-up“
• Použitie interaktívneho softvéru a tabuľkových procesorov obsahujúcich ActiveX ovládacie prvky (posuvníky, rozbaľovací výber, atď.) pre zistenie účinkov nezávislých systémových premenných na fungovanie celého systému
• Kvízy, hry, automatické vyhodnocovanie, spätná väzba a oprava
• Ukladanie a vyhľadávanie údajov vložených do interaktívnych webových formulárov
• Použitie Web2.o komunikácie založenej na báze spolupráce technológií, ako napr. diskusné fóra, chat, e-mail, blog, wikipédia publikačné systémy, audio založené na IP báze, videokonferencie a interaktívne TV

Cieľ projektu

Projekt je zameraný na zachovanie prírodných zdrojov a životného prostredia, podporu implementácie pokročilých technológií do oblasti nakladania s odpadmi, likvidácie a recyklácie prostredníctvom vytvárania on-line systému vzdialeného mobilného vzdelávania formou e-learningového systému Moodle a multimediálnych elektronických kníh, čo by uľahčilo prechod od klasického vzdelávania k elektronickému.

Výstupy projektu

Účelom projektu WASTRE je zvýšiť výkon odborných vzdelávacích systémov v oblasti nakladania s odpadmi a posilniť postavenie Európy v oblasti odborného vzdelávania. Jeho realizácia pomôže EÚ priblížiť sa „recyklačnej spoločnosti“, ktorá sa snaží zabrániť vzniku odpadu a ďalej ho využíva ako zdroj. Využitie nových vzdelávacích a školiacich technológií vyvinutých a predstavených v projekte, môže priniesť veľkú revolúciu nevyhnutnú na dosiahnutie strategického cieľa EÚ, ktorým je stať sa „najkonkurencieschopnejšou a dynamickou na vedomostiach založenou ekonomikou na svete.“

1. Webová stránka projektu www.wastre.eu s aktuálnymi informáciami o projekte

2. Študijné materiály pripravené v 4 moduloch

• Postup pri nakladaní s odpadmi
• EC plány a smernice, zákony a vyhlášky týkajúce sa pevného odpadu
• Technológia recyklácie pevného odpadu Technológie a zariadenia
• Vyhodnotenie alternatív odpadových vôd recyklačných technológií a zariadení

3. Kurz WASTRE príručka e-learningového spôsobu vzdelávania učiteľov a žiakov
4. Pilotná implementácia vytvorených kurzov
5. Letáky WASTRE a šírenie materiálov
6. Konzultačné centrum pre nakladanie s pevnými odpadmi

Zuletzt geändert: Mittwoch, 9. April 2014, 22:09